privacy

Polityka prywatności przedsiębiorstwa

Na tej stronie opisane są sposoby zarządzania stroną internetową w odniesieniu do ochrony danych personalnych użytkowników, którzy się z nią zapoznają.
Chodzi o przepis wynikający między innymi z art. 13 Dzienniku Ustaw nr 196/2003 – Kodeks do spraw ochrony dan osobowych i tych, którzy korzystają z usług intenetowych dostępnych drogą telematyczną począwszy od adresu: http://www.sartoresrl.com
Przepis inspiruje się również Uchwałą nr 13 z 1 marca 2007 „na temat internetu i posty elektronicznej" o Gwarancji Prywatności, oraz na Zarządzeniu nr 2/2001, które władze europejskie do ochrony dan osobowych, zebrane w Grupę instytutu na mocy art. 29 zarządzenia nr 95/46/CE , zaadoptowały 17 maja 2001 do zindywiduowania niektórych minimalnych wymagań do zbierania dan osobowych on line i w szczególności, sposoby, czasy i naturę informacji, które zarządzający muszą dostarczyć użytkownikom kiedy ci wchodzą na strony internetowe, niezależnie od celów połączenia.


Zarządzający danymi

Następstwem konsultacji tej strony internetowej może być przetwarzanie danych odnoszących się do osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania.
Zarządzającym ich danymi jest SWP s.r.l. - Via Case Bianche, 83 - 35013 Cittadella - PADOVA – Italy


Miejsce i zarządzanie danymi

Zarządzanie związane z usługami stron internetowych tej witryny mają miejsce w siedzibie SWP s.r.l. i są przetwarzane tylko przez personel techniczny do tego zatrudniony, administrowaniem witryny zajmuje się również la software house Vision121 By Maps S.r.l,. Via Roma 28, Castelfranco Veneto (TV)
Żadne dane pochodzące z usług witryny nie są rozpowszechniane.
Dane osobiste dostarczone przez użytkowników, którzy kierują prośby o wysłanie materiału informacyjnego lub o wpisanie do banku danych curriculum vitae, są używane tylko w celu wykonania usługi na życzenie, to samo dotyczy danych dostarczonych przez użytkowników w celu dokonania zakupów on line.


Typy zarządzanych danych

Dane nawigacyjne

Systemy informatyczne i procedury software predysponowane do funkcjonowania tej strony internetowej otrzymują, w ciągu swojej normalnej pracy, niektóre dane osobowe, których przekazywanie wynika z używania protokułów komunikacyjnych Internetu.
Chodzi o informacje, które nie są zbierane aby zostać powiązane ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi, ale które przez swoją naturę mogłyby, poprzez opracowania i powiązania z danymi gromadzonymi przez trzecich, pozwolić na zidentyfikowanie uzytkowników.
Do tej kategorii danych wchodzą adresy IP lub nazwy i dominia komputera używane przez użytkowaników, którzy łączą się z witryną, adresy w zapisie URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, porę żądania, metodę użytą do wygenerowania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na stan odpowiedzi danych z serweru (operacja udana, błąd itd.) i inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika.
Te dane są używane tylko w celu otrzymania statystycznych informacji anonimowych dotyczących użytkowania strony internetowej oraz do kontroli prawidłowego jej funkcjonowania i zostają skasowane natychmiast po ich opracowaniu. Dane mogłyby zostać użyte do potwierdzenia odpowidzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych na szkodę strony internetowej: oprócz tej ewentualności, w tym stanie dane dotyczące kontaktów internetowych nie przetrzymuje się przez więcej niż sześć miesięcy.

Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkowanika

Wysłanie fakultatywne, bezpośrednie i dobrowolne poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie internetowej powoduje następnie otrzymanie adresu nadawcy, koniecznego do odpowiedzenie na prośby, a ponadto ewentualnych innych danych osobowych dołączonych do pisma.
Odpowiednie przepisy podsumowujące zostaną następnie przywołane lub uwidocznione na stronach witryny przeznaczone do szczególnych usług na życzenie.

Cookies

Żadna dana osobowa użytkowników nie zostaje celowo zdobyta przez stronę internetową.
Nie stosuje się użycia cookies do przekazywania informacji charakteru osobistego, nie są też używane c.d. cookies stałe żadnego typu, lub też systemy do namierzania użytkowników.
Użycie c.d. cookies sesyjnych (które nie są zapamiętywane w sposób stały na komputerze użytkownika i znikają wraz z zamknięciem browsera) jest wąsko limitowany do przekazywania danych identyfikujących sesyjnych (zbudowanych z przypadkowych numerów wygenerowanych przez serwer) koniecznych do pozwolenia na bezpieczną i skuteczną eksplorację strony internetowej.
C.d. cookies używane na tej stronie internetowej unikają odwoływania się do innych technik informatycznych potencjalnie szkodliwych dla dyskrecji nawigowania przez użytkowników i nie pozwalają na zdobycie danych osobowych zidetyfikowanych użytkownika.

Pliki logowania i ich przechowywanie

Pliki logowania będą oznakowywane ze względów bezpieczeństwa, które nakładają rejestracja i przechowywanie plików logowania i dostęp do tych samych ze strony policji sądowej w przypadku, w którym ta ostatnia ich zażądała.
W takim celu pliki logowania wejść będą przechowywane przez okres czasu nie dłuższy niż 6 miesięcy/-1rok.
Ewentualne kontrole wejść będą dokonywane w sposób stopniowy i w pełnym poszanowaniu normy, w szczególności zasad potrzeby i proporcjalności.


Dowolność dodawania danych

Poza tym, co wyszczególnione w danych nawigacyjnych, użytkownik ma wolność dostarczania danych osobowych w formularzach podaniowychlub jakkolwiek wskazanych w kontaktach w celu przyspieszenia wpisania do bazy danych curriculum vitae lub wysłania materiału informacyjnego lub do innych komunikacji, lub też do zakupu produktów przedsiębiorstwa poprzez serwis e-commerce.
Brak ich przekazania może spowodować niemożliwość otrzymania tego, co żądane.
Uzupełniając należy przypomnieć, że w niektórych przypadkach (które nie są przedmiotem zarządzania tą witryną internetową) Władze mogą zażądać wiadomości i informacji na mocy art. 157 Dzienniku Ustaw nr 196/2003, w celu kontroli ochrony dan osobowych. W tych przypadkach odpowiedź jest obowiązkowa pod karą sankcji administracyjnych.


Sposób obróbki danych

Dane osobowe są obrabiane za pomocą zautomatyzowanych instrumentów na czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane.
Przypomina się, że tylko do celów księgowości dane tych, którzy zakupują on line, będą przechowywane przez okres dłuższy, jak ustalone przez prawo (5/10 lat zależnie od typu danych).
Szczególne środki bezpieczeństwa są zastosowane aby zapobiegać stracie danych, użycie niezgodne lub nieprawidłowe i wejścia nieautoryzowane.


Cele

Dane są obrabiane do celów funkcjonalnych wykonywania naszej działalności i aktywności związków kontrolowanych i/lub powiązanych, szczególnie do:


Prawa interesantów

Podmioty, do których odnoszą się dane osobowe mają prawo w jakimkolwiek momencie do otrzymania potwierdzenia istnienia lub nie podobnych danych i poznania ich zawartości oraz pochodzenia, zweryfikowania ich ścisłości lub poproszenie o ich scalenie lub uaktualnienie, lub też sprostowanie (art. 7 Dziennika Ustaw nr 196/2003).
Na podstawie tego samego artykułu ma się prawo do poproszenia o ich skreślenie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych opracowywanych niezgodnie z prawem, jak też do przeciwstawienia się w każdym wypadku, przez motywy prawne, do ich opracowywania. Prośby są skierowane do Zarządzającego Opracowywaniem.

SWP s.r.l.
Via Case Bianche, 83 - 35013 Cittadella
PADOVA - Italy
tel. +39 049 9402760
fax +39 049 5979807
sartox@tin.it